Home Monografii Programe contabilitate Modele acte Legislatie Link-uri utile Regulament Contact
Capitol
Denumire
Conturi
Clase
Cautare

Registrul operatorilor intracomunitari

OUG  54 / 23.06.2010,
cu aplicare din 01.08.2010,
Monit.oficial  421 / 23.06.2010

Alte anexe OUG 54/2010
            Anexa 2 - Cerere inscriere / radiere ROI
            Anexa 4 - Decizie radiere cerere ROI
            Anexa 5 - Decizie radiere oficiu ROI
            Anexa 6 - Notificare macheta
            Anexa 7 - Instructiuni de completare ROI
            Anexa 8 - Caracterisitici tiparire ROI

Anexa nr.1
P R O C E D U R A
de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari
Capitolul I
Dispoziţii generale
1. În temeiul dispoziţiilor art.1582 din Codul fiscal, se înfiinţează „Registrul
operatorilor intracomunitari”, care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele
juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 sau 1531 din Codul
fiscal, care efectuează operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art.1582
alin.(1) din Codul fiscal.
2. Înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la cererea
contribuabililor înregistraţi în scopuri de TVA conform art.153 sau 1531 din Codul fiscal,
înainte de a efectua operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art.1582
alin.(1) din Codul fiscal.
3. În Registrul operatorilor intracomunitari nu se înscriu:
a) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt
înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 sau 1531 din Codul fiscal;
b) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile cărora le-a fost
anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art.153 sau 1531 din Codul fiscal, la
cerere sau din oficiu, de către organul fiscal,
c) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană faţă de
care s-a dipus punerea în mişcare a acţiunii penale şi/sau care are înscrise în cazierul
judiciar infracţiuni, în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art.1582 alin.
(1) din Codul fiscal.
4. Eliminarea din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la cerere sau
din oficiu, de către organul fiscal.
5. Registrul operatorilor intracomunitari se gestionează, la nivelul organelor
fiscale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia
generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
6. În sensul prezentei proceduri, prin organ fiscal competent se înţelege organul
fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă sau în
evidenţa căruia aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe sau organul fiscal
stabilit potrivit art.36 alin.(3) din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele
impozabile care nu sunt stabilite în România conform art.1251 alin.(2) din Codul fiscal,
după caz.
7. În sensul prezentei proceduri, persoana impozabilă şi persoana juridică
neimpozabilă sunt cele definite la art.1251 alin.(1) pct.18-19 din Codul fiscal.
8. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul
înregistrării fiscale din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare
compartiment de specialitate.
2
Capitolul II
Procedura de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari
Secţiunea 1. Înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari a contribuabililor
care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi intenţionează să efectueze, una sau
mai multe operaţiuni intracomunitare, de natura celor prevăzute la art.1582 alin.(1)
din Codul fiscal
1. Contribuabilii care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art.153
sau 1531 din Codul fiscal şi care intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni
intracomunitare de natura celor prevăzute la art.1582 alin.(1) din Codul fiscal, trebuie să
solicite înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari, odată cu solicitarea
înregistrării în scopuri de TVA.
2. În vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii
trebuie să depună, la organul fiscal competent, următoarele:
- formularul (095)„Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor
intracomunitari”, prevăzut în Anexa nr.2 la prezentul ordin,
- certificatele de cazier judiciar ale tuturor asociaţilor şi administratorilor,
- documentele prevăzute la pct.4 şi pct. 5 din prezenta secţiune, după caz.
3. Persoanele fizice care solicită înscrierea în Registrul operatorilor
intracomunitari depun certificatul de cazier judiciar propriu.
4. În cazul în care, în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în
mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori, contribuabilii
trebuie să prezinte documente, eliberate de organele de urmărire penală, din care să
rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile prevăzute la
art.1582 alin.(1) din Codul fiscal.
5. În cazul în care, în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracţiuni,
contribuabilul va prezenta copiile hotărârilor judecătoreşti prin care au fost stabilite
respectivele infracţiuni, precum şi documentul emis de serviciul/compartimentul juridic
din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice coordonatoare a organului fiscal
competent sau, după caz, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cazul
marilor contribuabili, din care să rezulte dacă infracţiunea este sau nu în legătură cu
operaţiunile prevăzute la art.1582 alin.(1) din Codul fiscal.
6. Cererea de înregistrare se completează potrivit instrucţiunilor de completare,
prevăzute în Anexa nr.7 la prezentul ordin şi se depune la registratura organului fiscal
competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.
7. Contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari
de la data înregistrării în scopuri de TVA trebuie să depună, la organul fiscal competent,
cererea prevăzută la pct.2 din prezenta secţiune odată cu "Cererea de eliberare a
certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianţii care se înregistrează
în scopuri de TVA de la înfiinţare" sau, după caz, cu declaraţiile de înregistrare fiscală/de
menţiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art.153 sau 1531
din Codul fiscal.
8. Organul fiscal analizează informaţiile cuprinse în cerere şi în documentaţia
prezentată şi verifică completitudinea şi corectitudinea acestora. De asemenea, verifică
3
dacă certificatul de cazier judiciar a fost eliberat în vederea înregistrării în Registrul
operatorilor intracomunitari, conform art.11 alin.(3) din Legea nr.290/2004 privind
cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Dacă cererea sau documentaţia anexată sunt incomplete, organul fiscal notifică
solicitantul, aplicându-se corespunzator dispoziţiile art.70 alin.(2) din Codul de procedură
fiscală.
10. Dacă, din informaţiile prezentate de contribuabil sau din cele deţinute de
organul fiscal, rezultă că respectivul contribuabil se încadrează în una din condiţiile
prevăzute la art.1582 alin.(8) din Codul fiscal, organul fiscal întocmeşte, „Decizia privind
respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari”, care va conţine, în mod
obligatoriu şi motivaţia respingerii.
11. Decizia se întocmeşte, de compartimentul de specialitate, în două exemplare,
potrivit modelului prevăzut în Anexa nr.3 la prezentul ordin şi se aprobă de conducătorul
organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului,
conform art.44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la
dosarul fiscal al acestuia.
12. Împotriva deciziei de respingere a cererii de înscriere în Registrul operatorilor
intracomunitari, contribuabilul poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în
termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art.207 alin.(1)
şi art.209 alin.(2) din Codul de procedură fiscală.
13. Dacă din analiza informaţiilor de la pct.8 din prezenta secţiune, rezultă că
respectivul contribuabil nu se încadrează în niciuna din condiţiile prevăzute la art.1582
alin.(8) din Codul fiscal, organul fiscal întocmeşte „Decizia privind înscrierea în
Registrul operatorilor intracomunitari”.
14. Decizia se întocmeşte, de compartimentul de specialitate, în două exemplare,
potrivit modelului prevăzut în Anexa nr.3 la prezentul ordin şi se aprobă de conducătorul
organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului,
conform art.44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la
dosarul fiscal al acestuia. Decizia se comunică împreună cu certificatul de înregistrare în
scopuri de TVA sau, după caz, ulterior comunicării certificatului de înregistrare.
15. Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari se
soluţionează în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la organul
fiscal competent.
16. Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând
cu data comunicării deciziei privind înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari,
potrivit art.45 din Codul de procedură fiscală.
17. În cazul persoanelor impozabile pentru care legea prevede că înregistrarea în
scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal devine valabilă cu data de 1 a lunii
următoare depunerii cererii de înregistrare, înscrierea în Registrul operatorilor
intracomunitari operează cu data comunicării deciziei, dar nu înainte de data înregistrării
în scopuri de TVA.
18. De la data înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii au
cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare prevăzute la art.1582 alin.(1) din
Codul fiscal.
19. Contribuabilii au obligaţia ca, în termen de 30 zile de la data modificării listei
asociaţilor şi/sau administratorilor, să anunţe organul fiscal, prin depunerea unei noi
4
anexe la cererea de înregistrare, însoţită de cazierul judiciar al noilor asociaţi şi/sau
administratori şi, după caz, de documentele doveditoare prevăzute la pct.4-5 din prezenta
secţiune.
20. Compartimentul de specialitate analizează documentele depuse şi, în cazul în
care, faţă de asociat şi/sau administrator s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale,
şi/sau care are înscrise în cazierul judiciar infracţiuni, în legătură cu oricare dintre
operaţiunile prevăzute la art.1582 alin.(1) din Codul fiscal, procedează la radierea, din
oficiu, a contribuabilului respectiv din Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art.
art.1582 alin.(10) din Codul fiscal.
Secţiunea 2. Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.153 şi 1531, care intenţionează să
efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare, de natura celor prevăzute
la art.1582 alin.(1) din Codul fiscal
1. Persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 sau 1531 din Codul
fiscal, care intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare, de
natura celor prevăzute la art.1582 alin.(1) din Codul fiscal, trebuie să solicite înregistrarea
în Registrul operatorilor intracomunitari, înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni.
2. În vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, persoana
înregistrată în scopuri de TVA trebuie să completeze şi să depună, la organul fiscal
competent, următoarele:
- formularul (095) „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor
intracomunitari”, prevăzut în Anexa nr.2 la prezentul ordin,
- certificatele de cazier judiciar ale tuturor asociaţilor şi administratorilor,
- documentele prevăzute la pct.4 şi pct.5 din Secţiunea 1 a prezentului capitol,
după caz.
3. Persoanele fizice înregistrate în scopuri de TVA care solicită înscrierea în
Registrul operatorilor intracomunitari depun certificatul de cazier judiciar propriu.
4. În cazul în care, în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracţiuni sau
notări provizorii privind punerea în mişcare a acţiunii penale, se aplică în mod
corespunzător, prevederile pct.4-5 din secţiunea 1 a prezentului capitol.
5. Cererea de înregistrare se completează potrivit instrucţiunilor de completare,
prevăzute în Anexa nr.7 la prezentul ordin şi se depune la registratura organului fiscal
competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.
6. Compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere şi în
documentaţia prezentată şi aplică, de îndată, procedura de aprobare/respingere a cererii
de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispoziţiilor pct.8-14 şi
pct.16-18 din Secţiunea 1 a prezentului capitol.
7. Prevederile pct.19-20 din Secţiunea 1 a prezentului capitol se aplică
corespunzător.
5
Secţiunea 3. Dispoziţii tranzitorii privind înregistrarea în Registrul operatorilor
intracomunitari
1. Contribuabililor care solicită înregistrarea în Registrul operatorilor
intracomunitari odată cu solicitarea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 sau
art. 1531 din Codul fiscal, până la data de 30 iunie 2010, inclusiv, le sunt aplicabile
prevederile Secţiunii 1 din prezentul capitol.
2. Contribuabililor care sunt înregistraţi în scopuri de TVA conform art.153 sau
1531 din Codul fiscal şi solicită înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari,
până la data de 30 iunie 2010, inclusiv, le sunt aplicabile prevederile Secţiunii 2 din
prezentul capitol.
3. Pentru contribuabilii prevăzuţi la pct.1 şi pct.2 din prezenta secţiune, cărora le-a
fost aprobată cererea de înregistrare, data înregistrării în Registrul operatorilor
intracomunitari este data de 1 iulie 2010.
Capitolul III
Procedura de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari
Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA potrivit art.153 şi 1531 din Codul
fiscal, înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, se radiază din acest registru:
a) la cererea contribuabilului;
b) din oficiu, de către organul fiscal competent, în condiţiile prevăzute de lege.
Secţiunea 1. Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, la cererea
contribuabilului
1. Pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul
trebuie să completeze formularul (095) „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul
operatorilor intracomunitari”. Cererea se depune la registratura organului fiscal
competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.
2. De la registratură, cererea se transmite compartimentului de specialitate care
întocmeşte „Decizia privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor
intracomunitari”, în termen de o zi de la înregistrarea cererii.
3. Decizia prevăzută la pct.2 se întocmeşte, în două exemplare, potrivit modelului
prevăzut în Anexa nr.4 la prezentul ordin şi se aprobă de conducătorul organului fiscal
competent. Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului, potrivit art.44 din
Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al
acestuia.
4. Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu
data comunicării deciziei prevăzute la pct.3 din prezenta secţiune, potrivit art.45 din
Codul de procedură fiscală.
5. De la data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul nu
mai are un cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare prevăzute la art.1582
alin.(1) din Codul fiscal.
6
Sectiunea 2. Radierea, din oficiu, a contribuabililor din Registrul operatorilor
intracomunitari
A. Dispoziţii comune
1. Organul fiscal competent radiază, din oficiu, din Registrul operatorilor
intracomunitari:
a) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care figurează în
lista contribuabililor declaraţi inactivi potrivit legii;
b) persoanele impozabile în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul
Comerţului, potrivit legii;
c) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care în
anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura
celor prevăzute la art.1582 alin. (1) din Codul fiscal;
d) persoanele înregistrate conform art. 153 sau art. 1531 din Codul fiscal care
solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;
e) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană
împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu oricare dintre
operaţiunile prevăzute la art.1582 alin. (1) din Codul fiscal;
f) persoanele care au fost sancţionate pentru faptele prevăzute la art. 2192 alin. (1)
lit. b) / lit.c) din Codul de procedură fiscală;
g) persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi 1531 din Codul
fiscal, pentru care organul fiscal anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA.
2. Pentru radierea din oficiu, compartimentul de specialitate întocmeşte „Decizia
privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”, în două
exemplare, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr.5 la prezentul ordin. Decizia se
aprobă de conducătorul organului fiscal. Un exemplar se comunică contribuabilului,
potrivit prevederilor art.44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se
arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
3. Împotriva deciziei de radiere, contribuabilul poate formula contestaţie la
organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu
dispoziţiile art.207 alin.(1) şi art.209 alin.(2) din Codul de procedură fiscală.
4. De la data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul nu
mai are un cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare prevăzute la art.1582
alin.(1) din Codul fiscal.
B. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, a
persoanelor impozabile şi a persoanelor juridice neimpozabile care figurează în lista
contribuabililor declaraţi inactivi potrivit legii
1. La data intrării în vigoare a unui ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală pentru aprobarea listei contribuabililor declaraţi inactivi,
compartimentul de specialitate aplică procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în
scopuri de TVA, potrivit prevederilor legale în vigoare şi întocmeşte şi „Decizia privind
radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari” pentru fiecare contribuabil
declarat inactiv fiscal, înregistrat în registru.
2. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează cu
data comunicării „Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor
7
intracomunitari”, potrivit art.45 din Codul de procedură fiscală, dar nu poate fi ulterioară
datei de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
C. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, a
persoanelor impozabile în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului,
potrivit legii
1. Compartimentul de specialitate selecteaza zilnic, din baza de date pusă la
dispoziţie de Oficiul National al Registrului Comertului, contribuabilii din sfera de
administrare, pentru care a fost înscrisă inactivitatea temporară în Registrul Comerţului.
2. Pentru contribuabilii selectaţi potrivit pct.1, compartimentul de specialitate
aplică procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit
prevederilor legale în vigoare şi întocmeşte şi „Decizia privind radierea, din oficiu, din
Registrul operatorilor intracomunitari” pentru fiecare contribuabil înregistrat în registru.
3. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează cu
data comunicării „Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor
intracomunitari”, potrivit art.45 din Codul de procedură fiscală, dar nu poate fi ulterioară
datei de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
D. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, a
persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Codul
fiscal, care în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operaţiuni
intracomunitare de natura celor prevazute la art.1582 alin.(1) din Codul fiscal
1. La începutul fiecărui an calendaristic, compartimentul de specialitate verifică,
pentru toţi contribuabilii înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, dacă în anul
anterior aceştia au efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la
art.1582 alin.(1) din Codul fiscal.
2. Verificarea se efectuează, pe baza informaţiilor cuprinse în formularul 390
VIES „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” şi
în formularul 300 „Decont de TVA”, depuse de contribuabilii înscrişi în Registrul
operatorilor intracomunitari, pentru anul expirat.
3. Compartimentul de specialitate selectează toate persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.153 din Codul fiscal care sunt înregistrate în
Registrul operatorilor intracomunitari şi care, în anul de referinţă, nu au declarat
operaţiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art.1582 alin.(1) din Codul fiscal.
4. Pentru fiecare contribuabil înscris în lista de la pct.3, compartimentul de
specialitate întocmeşte „Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor
intracomunitari”.
5. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează cu
data comunicării „Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor
intracomunitari”, potrivit art.45 din Codul de procedură fiscală.
E. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, a
persoanelor înregistrate conform art.153 sau 1531 din Codul fiscal care solicita
anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii şi nu solicită radierea din
Registrul operatorilor intracomunitari
8
1. La data depunerii la organul fiscal a unei declaraţii de menţiuni, prin care
persoana înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 sau 1531 din Codul fiscal
solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii şi nu depune şi cererea de
radiere din Registrul operatorilor intracomunitari, odată cu anularea înregistrării în
scopuri de TVA, compartimentul de specialitate întocmeşte şi „Decizia privind radierea,
din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”.
2. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează cu
data comunicării „Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor
intracomunitari”, potrivit art.45 din Codul de procedură fiscală, dar nu poate fi ulterioară
datei de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
F. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, a
persoanelor impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva
căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură ______________cu oricare dintre operaţiunile
prevăzute la alin. 1582 alin.(1) din Codul fiscal
1. Organele cu atribuţii de control şi inspecţie fiscală, precum şi
serviciile/compartimentele juridice, după caz, din cadrul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală au obligaţia ca, de îndată ce primesc o comunicare privind o
persoană faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale în legătură cu oricare
dintre operaţiunile prevăzute la alin. 1582 alin.(1) din Codul fiscal, să verifice în
evidenţele fiscale, dacă respectiva persoană este asociat sau administrator al unui
contribuabil înscris în Registrul operatorilor intracomunitari.
2. În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării, organele cu atribuţii
de control şi inspecţie fiscală, respectiv seviciile/compartimentele juridice au obligaţia să
transmită, o copie a comunicării, organului fiscal competent pentru administrarea
contribuabilului înscris în Registrul operatorilor intracomunitari.
3. În termen de 1 zi lucrătoare de la primirea comunicării, compartimentul de
specialitate întocmeşte „Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor
intracomunitari”.
4. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează cu
data comunicării „Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor
intracomunitari”, potrivit art.45 din Codul de procedură fiscală.
G. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a
persoanelor care au fost sancţionate pentru faptele prevăzute la art. 2192 alin. (1) lit. b)
şi lit.c) din Codul de procedură fiscală
1. Organul fiscal care a constatat faptele prevăzute la art. 2192 alin. (1) lit. b) şi
lit.c) din Codul de procedură fiscală transmite, în termen de 2 zile lucrătoare, organului
competent pentru administrarea contribuabilului sancţionat, o copie a procesului verbal
de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
2. În termen de 1 zi lucrătoare de la primirea comunicării, compartimentul de
specialitate întocmeşte „Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor
intracomunitari”.
3. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează cu
data comunicării „Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor
intracomunitari”, potrivit art.45 din Codul de procedură fiscală.
9
H. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, a
persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi 1531 din
Codul fiscal, pentru care organul fiscal anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri
de TVA
1. Ori de câte ori organul fiscal competent anulează, din oficiu, înregistrarea
potrivit art.153 sau 1531 din Codul fiscal, a unui contribuabil, întocmeşte şi „Decizia
privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”.
2. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează cu
data comunicării „Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor
intracomunitari”, potrivit art.45 din Codul de procedură fiscală, dar nu poate fi ulterioară
datei de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
Capitolul IV
Contravenţiile constatate potrivit art.2192 din Codul de procedură fiscală,
1. Organele abilitate să constate contravenţiile prevăzute la art.2192 alin.(1) din
Codul de procedură fiscală au obligaţia să transmită o copie a procesului verbal de
constatare a contravenţiei, organului competent pentru administrarea contribuabilului
sancţionat, în 2 zile lucrătoare de la constatarea faptei.
2. Datele din procesele verbale de constatare a contravenţiei, care se referă la
fapte prevăzute la art.2192 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, se înscriu, în maxim o
zi de la primire, într-o secţiune separată a Registrului operatorilor intracomunitari, care
cuprinde:
a) codul de identificare fiscală,
b) codul de înregistrare în scopuri de TVA,
c) denumirea/numele şi prenumele contribuabilului,
d) adresa domiciliului fiscal,
e) numărul şi data procesului verbal de constatare a contravenţiei,
f) organul constatator,
g) data săvârşirii faptei, înscrisă în Procesul verbal de constatare a contravenţiei –
pentru fapta prevăzute la art.2192 alin.(1) lit.a) din Codul de procedură fiscală,
h) data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari, urmare săvârşirii faptei
- pentru faptele prevăzute la art.2192 alin.(1) lit.b) şi lit.c) din Codul de procedură fiscală.
3. Organele fiscale competente au obligaţia de a verifica, permanent, secţiunea
separată a Registrului operatorilor intracomunitari, prevăzută la pct.2 din prezentul
capitol pentru aplicarea procedurii de radiere, din oficiu, din registru.
Capitolul V
Structura Registrului operatorilor intracomunitari
1. Registrul operatorilor intracomunitari se organizează la nivel central şi cuprinde,
pentru fiecare contribuabil, următoarele informaţii:
a) codul de înregistrare în scopuri de TVA,
10
b) denumirea/numele şi prenumele contribuabilului,
c) adresa domiciliului fiscal,
d) datele de identificare ale asociaţilor şi administratorilor,
e) înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari:
e1) data înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari,
e2) numărul şi data Deciziei de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari
f) radierea din Registrul operatorilor intracomunitari:
f1) data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari,
f2) numărul şi data Deciziei de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari,
f3) motivaţia radierii din registru:
- la cerere
- din oficiu - figurează în lista contribuabililor declaraţi inactivi potrivit legii;
- inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului, potrivit
legii;
- persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art.
153, care în anul următor înscrierii în registru nu a mai efectuat
operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art.1582
alin. (1) din Codul fiscal;
- persoanele înregistrate conform art. 153 sau art. 1531 din Codul
fiscal care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit
legii;
- asociat sau administrator faţă de care s-a dispus punerea în
mişcare a acţiunii penale în legătură cu oricare dintre operaţiunile
prevăzute la art.1582 alin.(1) din Codul fiscal;
- sancţiune pentru faptele prevăzute la art. 2192 alin. (1) lit. b) şi
lit.c) din Codul de procedură fiscală;
- persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi
1531 din Codul fiscal, pentru care organul fiscal anulează, din
oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA.
g) o secţiune separată, cuprinzând contravenţiile constatate potrivit art.2192 din Codul de
procedură fiscală – organizată potrivit capitolului IV.
2. Înregistrarea informaţiilor în registru se realizează:
a) pentru informaţiile de la pct.1 lit.a)-d) – din cererea de înregistrare depusă de
contribuabil, verificată cu informaţiile deţinute de organul fiscal în Registrul
contribuabilului,
b) pentru informaţiile de la pct.1 lit.e)-f) – din deciziile de înregistrare/ radiere
emise de organul fiscal competent şi dovezile de comunicare a acestor decizii,
c) pentru informaţiile de la pct.1 lit.g) – din documentele comunicate de organele
abilitate să constate contravenţiile prevăzute la art. 2192 din Codul de procedură fiscală.
3. Informaţiile de la pct.1 lit.a)-c) se actualizează odată cu actualizarea
informaţiilor din registrul contribuabililor.
4. Informaţiile de la pct.1 lit.d) se verifică anual, până la data de 30 ianuarie, cu
informaţiile primite de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Dacă se constată
11
modificări ale asociaţilor sau administratorilor, care nu au fost declarate de contribuabil,
organul fiscal îl va notifica pe acesta din urmă, cu privire la obligaţia de depunere a
cazierului judiciar şi, după caz, a documentelor doveditoare, prevăzute la pct.4-5,
secţiunea 1, capitolul II. Notificarea privind modificarea listei asociaţilor şi/sau
administratorilor este prevăzută în Anexa nr.6 la prezentul ordin.


ARIE CLIENTI
User:
Parola:
Pastreaza-ma logat
  » Cont nou
  » Am uitat parola
  » Regulament

http://www.oricesoft.ro
http://www.sportsoft.ro
http://www.kemposoft.com
http://www.xagenti.ro
https://ro.jooble.org/locuri-de-munca-IT