Home Monografii Programe contabilitate Modele acte Legislatie Link-uri utile Regulament Contact
Capitol
Denumire
Conturi
Clase
Cautare

Monografie contabila operatiuni casa de schimb valutar

   Activitatea caselor de schimb valutar este reglementata de Banca Nationala a Romaniei, prin Norma 630 din 04.07.1991, publicata in Monitorul Oficial, Partea I 150 18.iul.1991 pentru aplicarea prevederilor referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea caselor de schimb valutar conform Regulamentului privind operaţiunile curente şi transferurile de capital cu mijloace de plată străine, 

Conform acestei Norme:
 • “ Casele de schimb valutar constituie o categorie de persoane juridice autorizate de Banca Naţională a României, care au permisiunea de a cumpăra şi vinde valută în numerar, precum şi de a cumpăra cecuri de călătorie în valută şi a încasa unele servicii turistice specifice, prevăzute în mod expres în autorizaţia de funcţionare. Casele de schimb valutar pot participa la piaţa valutară interbancară numai prin intermediul băncii l 1. Casa de schimb valutar poate cumpăra în mod liber, fără limitări, valută sub forma bancnotelor şi cecurilor de călătorie, în oricare din valutele cotate de Banca Naţională a României, de la rezidenţi şi nerezidenţi, persoane fizice. De asemenea, poate încasa unele servicii turistice specifice care sînt prevăzute în mod expres în autorizaţia de funcţionare. “
 • “Casa de schimb valutar poate vinde valută sub forma bancnotelor numai rezidenţilor, în oricare din valutele cotate de Banca Naţională a României, pînă la o sumă maximă în echivalent cu 1.000 dolari S.U.A., de tranzacţie, adică limita admisă liber sub formă de bancnote în conformitate cu Regulamentul emis la 13 mai 1991 de Banca Naţională a României privind operaţiunile curente şi transferurile de capital cu mijloace de plată străine.”
 • “Casa de schimb valutar poate vinde nerezidenţilor, contra lei, valută sub formă de bancnote în oricare din valutele cotate de Banca Naţională a României, dar numai pînă la concurenţa sumei evidenţiate ca fiind schimbate din valută în lei pe documentul emis de o casă de schimb valutar din România.
             Astfel de operaţiuni se pot efectua numai pentru documente de schimb emise în ultimele 30 de zile şi numai pentru sumele în lei pentru care nu au mai fost    efectuate restituiri de valută în acest interval de timp de către un punct de schimb valutar.
 • “Pentru scopul acestei reglementări, casele (punctele) de schimb valutar vor menţiona pe documentele în cauză sumele în lei pentru care s-au efectuat restituiri de valută şi data, pe care le vor confirma cu semnătura lucrătorului şi ştampila punctului de schimb valutar. Punctul de schimb valutar care efectuează restituirea ultimului sold va reţine documentul respectiv.”
 • “Atît cursurile de vînzare, cît şi cele de cumpărare pentru toate valutele şi cecurile de călătorie negociate vor fi afişate zilnic, la loc vizibil, la începutul programului de lucru. Cursurile afişate nu mai pot fi modificate în timpul zilei respective de lucru. “
 • “Fiecare casă de schimb valutar poate să-şi stabilească liber cursurile de schimb, atît cele de vînzare cît şi cele de cumpărare, cu condiţia ca nivelul cursului de vînzare să nu depăşească cu mai mult de 10% cursul de cumpărare. “
 • .”Pentru operaţiunile de schimb valutar se pot încasa comisioane în afara marjei între cursurile de vînzare şi cele de cumpărare
 • “Casa de schimb valutar trebuie să-şi păstreze disponibilităţile în valută numai în conturi deschise la bănci autorizate din România. “
 • “Disponibilităţile din conturile în valută ale unei case de schimb valutar vor fi utilizate numai pentru operaţiunile curente. “
  Alte documente ce stau la baza organizarii si funcctionarii caselor de schimb valutar este si Regulamentul BNR nr 4 din 01.04.2005 privind regimul valutar , precum si Norma nr 4 din 01.04.2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar Conform Legii 31/1990 republicata,casele de schimb valutar trebuie sa aiba ca obiect de activitate schimbul valutar cu numerar si substituite de numerar pentru personae fizice prin intermediul punctelor de schimb valutar.
  Atat la infiintare cat sip e parcursul desfasurarii activitatii casa de schimb valutar trebuie sa detina disponibilitati banesti in moneda nationala si/sau in valute cotate cu un echivalent in lei   pentru minim 75.000 euro, la cursurile communicate de BNR in ziua anterioara evaluarii disponibilitatilor.
  Conform legislatiei in viguare, casele de schimb valutar pot desfasura urmatoarele tipuri de schimb valutar:
 • Cumparare de valute cotate, sub forma de numerar sau substitute( CEC-uri de calatorie) in schimbul monedei nationale de la personae fizice
 • Vanzare de valute cotate de la persoane fizice , sub forma de numerar si substitute de numerar
 • Cumparare de valute cotate, sub forma de numerau sau substitute( CEC-uri de calatorie) in schimbul monedei nationale de la personae fizice , prin intermediul aparatelor automate
  Efectuarea operatiunilor de schimb valutar de catre o casa de schimb valutar, pot fi efectuate daca  s-au indeplinit cumulative urmatoarele conditii:
·        S-a primit autorizatia de functionare emisa de BNR
·        S-a atribuit codul statistic de catre BNR   , pentru fiecare punct de schimb valutar in parte
·        S-a inscris codul statistic pe stampila punctului de schimb valutar

  La fiecare punct de schimb valutar in parte trebuie sa se asigure
·        Emiterea de bonuri fiscale ( pentru schimb valutar) si evidenta operatiunilor sa fie asigurata de tehnica de calcul ( aparat de marcat fiscal sau calculator, sau programe informatice speciale)
·        Autenticitatea bacnotelor trebuie sa fie verificata de catre angajat cu ajutorul aparatelor speciale.
·        La loc vizibil trebuie afisate listele cursurilor de schimb de vanzare/cumparare pentru valutele cotate si substitute de numerar, stampilate si semnate de conducatorii caselor de schimb , pe perioada programului de lucru, la final de zi aceste liste sunt anexate la registrul tranzactiilor

  Buletinele de schimb valutar sau bonurile fiscale trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
1.      Denumirea si adresa emitentului
2.      Codul statistic al punctului de schimb valutar
3.      Data emiterii, seria si numarul buletinului de schimb valutar/bonului fiscal;
4.      Numele si prenumele si tara clientului
5.      Documentul de identitate a clientului( tip, serie, numar)
6.      Suma incasata de la client( in lei sau valuta, dupa caz)
7.      Cursul de schimb al operatiunii
8.      Suma platita clientului( in valuta sau lei, dupa caz)
9.      Semnatura casierului , stampila punctului de schimb valutar
  Aceste documente( buletinele de schimb valutar) au regim special si se intocmesc in 2 exemplare, unul se inmaneaza clientului , al doilea   va fi atasat la Registrul Tranzactiilor Registrul tranzactiilor consemneaza zilnic vanzarile si cumpararile de valute cotate , pe fiecare tip de valuta in parte, precum si sumele in moneda nationala incasate/platite sau transferate, dupa caz.
  In caz de incetare a activitatii, casa de schimb valutar trebuie sa comunice in scris acest fapt in maxim 10 zile calendaristice catre Directia reglementare si autorizare din cadrul BNR. De asemeni trebuie sa restituie in original autorizatia de functionare si scrisoarea de atribuire a codului statistic.
  Cursurile practicate trebuie sa fie cu 4 zecimale( 1 euro =n,zzzz lei)

  Exemplu:
Sold casa lei 4.500
Sold casa euro 1450
Curs BNR 4.5200
Curs Cumparare euro 4.5000
Curs Vanzare euro     4.5500

Un client cumpara 1000 euro la cursul afisat de 4.550 lei /€ casa de schimb vinde euro!

5311 Casa in lei
5314 Casa devize
4.520 lei 
(4.5200 curs BNR * 1000 €)
5311 Casa in lei
708 Venituri din activitati diverse
30 lei 
(4.550 val la curs vanzare euro afisat – 4.520 val la curs BNR)

Un client vinde 750 € la curs afisat de 4.500 lei/€, casa de schimb cumpara euro!

5314 Casa in devize
5311 Casa in lei
3375 lei
(750€*4.5000 curs afisat)
5314 Casa in devize
708 Venituri din activitati diverse
15 lei
(3390 val la curs BNR  – 3375 val la curs cumparare €)

 
Atentie!
La venituri se va inregistra numai suma ce reprezinta comisionul casei de schimb valutar la momentul tranzactiei.
 
Sold final la sfarsitul zilei: 
Sold casa lei 4.500 lei+4.550-3375=5675
Sold casa euro 1450 € - 1.000 € + 750 € = 3.200 €
 
La finalul lunii se face reevalurarea la curs BNR al soldului din casa devize si banca devize astfel:
Pentru diferente de curs favorabile: 

5311/5121
Casa/Banci
765
Venituri din diferente de curs
X lei 
(diferenta dintre valoarea contabila in lei a soldului in devize si valoarea in devize * cu cursul din ultima zi a lunii

Pentru diferente nefavorabile: 

665
Cheltuieli din diferente de curs
5311/5121
Casa/Banci
X lei 
(diferenta dintre valoarea in devize* cursul din ultima zi a lunii minus diferenta dintre valoarea contabila in lei a soldului in devize

Ca activitati specifice casei de schimb valutar mai putem intalni urmatoarele cazuri:
 
1. Plusurile si minusurile in casa stabilite de catre persoana desemnata in firma sa verifice zilnic numerarul din casieria lei si casieria devize si registrele contabile aferente.
 
Presupunem ca la casa in lei, soldul registrului de casa este 5.675 lei iar numerar se stabileste o suma de 5.900 deci un plus de 225 lei iar la casa in valuta un sold de 3.200 € iar numerar 3.210 un plus de 10 € la curs BNR de 4.5200
Se inregistreaza plusul astfel: 

5311
Casa in lei
758
Alte venituri din exploatare
225 lei
5314
Casa in devize
758
Alte venituri din exploatare
45.20
(10-*4.5200 curs BNR)

 
Presupunem ca la casa in lei, soldul registrului de casa de de 5.675 lei iar numerar se stabileste o suma de 5.600 lei deci un minus de 75 lei, sold casa valuta 3.200 €, numerar se stabileste o suma de 3.150 €, un minus de 50 €, ambele se imputa casierului!
 
Constatarea minusului: 

658
Alte cheltuieli de exploatare
5311
75 lei
658
Alte cheltuieli de exploatare
5314
226 lei 
(50€-4.5200 curs BNR)

 
Recuperarea debitului de la persoana vinovata prin facturare: 

461
Debitori diversi
758
Alte venituri din exploatare
301 lei 
(75 lei+226 lei)
461
Debitori diversi
4427
Tva colectat
57.19 lei

 
Incasarea debitului: 

5311
Casa in lei
461
Debitori diversi
75 lei
5314
Casa in devize
461
Debitori diversi
226 lei 
(valoarea la data imputarii)

 
Presupunem ca incasarea debitului la casa in devize se face la curs de 4.600 curs BNR 

5314
Casa in devize
765
Venituri din diferente de curs
4 lei 
(230 lei adica 50€*4.600 – 226 adica 50€*4.5200)

 
 
2. Bancnote deteriorate si rascumparate
  Presupunem ca la sfarsitul unei zile se constata deteriorarea unei bancnote de 50€ ce nu mai poate fi pusa in circulatie si se hotaraste ca aceasta sa fie returnata Bancii Nationale care o rascumpara la o valoare de 80% din valoarea de pe piata! Curs BNR din data predarii bancnotei: 4.5200 lei/€
 
Predarea bancnotei: 

671
Cheltuieli evenimente extraordinare
5314
Casa devize
226 lei 
(50€*4.5200) 

 
Recuperarea a 80% din valoarea bancnotei, valoarea rascumparata se face in lei pe baza unui document specific: 

5311
Casa in lei
768
Alte venituri financiare
180.80 lei 
(226 lei*80%)

 
3.Bancnote false
  Printre obligatiile casei de schimb valutar se numara si verificarea veridicitatii bancnotelor iar in cazul in care se constata bancnote false, se va anunta imediat organele competente.
  Constatarea bancnotelor false dupa tranzactie fara a putea identifica persoana raspunzatoare de plasarea de bancnote false pe piata duce la imputarea prejudiciului de la personalul raspunzator, articol contabil prezentat mai sus!
 
4.Cecuri de calatorie:
  Se cumpara Cecuri de calatorie de la un client, valoare CEC 500 € curs BNR 4.5200
  Curs afisat de casa de schimb 4.500 lei/€ pentru cumparare euro                       

5324
Alte valori analtic recomandat
5311
Casa in lei
2.250 lei 
(500€*4.5200 curs afisat)
5324
Alte valori analitic recomandat
708
Alte venituri activitati diverse
10 lei 
( 2260 lei adica 500€*4.5200 curs BNR – 2250 lei adica 500 €*4.500 curs afisat)

Remiterea CEC-ului catre banca emitenta, se face pe baza de borderouri: 

5114
Efecte remise spre scontare
5324
Alte valori analitic recomandat
2.260 lei 
(valoarea CEC-lui la curs BNR din data remiterii)

Incasarea CEC-ului prin banca curs BNR la data incasarii, 4.5500 lei/€ 

5124
Banca devize
5114
Efecte remise spre scontare
2.260 lei
5124
Banca devize
765
Venituri din diferente de curs
15 lei 
(500€*4.5500 – 500€*4.5200)
 

 


ARIE CLIENTI
User:
Parola:
Pastreaza-ma logat
  » Cont nou
  » Am uitat parola
  » Regulament

http://www.oricesoft.ro
http://www.sportsoft.ro
http://www.kemposoft.com
http://www.xagenti.ro
https://ro.jooble.org/locuri-de-munca-IT