Home Monografii Programe contabilitate Modele acte Legislatie Link-uri utile Regulament Contact
Capitol
Denumire
Conturi
Clase
Cautare

Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 - actualizata

Ordin Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari
sociale de sanatate - actualizata


Emitent: Ministerul Sanatatii
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 147 din 16 februarie 2006
Modelul unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de
completare a certificatelor de concediu medical
Text in vigoare incepand cu data de 1 august 2007
Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, pana la 24 mai 2006:
Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.
283/141/2006;
Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.
526/213/2006;
Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.
830/175/2007.
Avand in vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 6.586/2006 al Ministerului Sanatatii si nr. D.G.
298/2006 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de
asigurari sociale de sanatate, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002*) privind
organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile
ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului
Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:
------------
*) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 a fost abrogata. A se vedea Legea nr. 95/2006.
ART. 1
Se aproba Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, prevazute in anexa care face
parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3
Incepand cu data prezentului ordin, orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea.
ANEXA 1
NORME
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si
indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
CAP. 1
Contributia pentru concedii si indemnizatii
SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
A. Declaratia privind obligatiile de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate privind contributia pentru concedii si indemnizatii
ART. 1
(1) Evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
se realizeaza pe baza Declaratiei privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national
unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii, conform modelului prezentat in
anexa nr. 1.
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) se depune lunar, de catre persoanele fizice si juridice care au
calitatea de angajator, la data stabilita de casa de asigurari de sanatate, dar nu mai tarziu de data de
25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia pentru concedii si indemnizatii.
(3) Declaratia privind obligatiile de plata va fi insotita, dupa caz, de declaratia privind evidenta
nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii reglementate de Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de
sanatate, al carei model este prezentat in anexa nr. 2, si de exemplarul 2 al certificatelor de concedii
medicale. Exemplarul 2 al certificatelor de concedii medicale se depune la casele de asigurari de
sanatate si in situatia in care indemnizatiile aferente se suporta integral de catre angajator conform
art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, precum si in situatia in care asiguratul
nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de indemnizatii.
(4) Declaratiile prevazute la alin. (1) si (3) se depun pe suport hartie, cu semnaturile persoanelor
autorizate si cu stampila angajatorului, si in format electronic, conform Metodologiei de transmitere
pe cale electronica a declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de
concedii si indemnizatii si a obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii, prevazute in anexa nr. 3.
ART. 2
(1) Persoanele juridice si persoanele fizice, in calitate de angajator, care, potrivit Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 158/2005, au obligatia de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii
catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate depun declaratia privind obligatiile de
plata la casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala isi au sediul social,
respectiv domiciliul.
(2) In cazul in care angajatorii persoane juridice au sucursale si/sau puncte de lucru, acestia depun
declaratia privind obligatiile de plata, cumulat, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru
activitatea sucursalelor si/sau a punctelor de lucru.
ART. 3
Institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj se asimileaza angajatorului, avand
obligatia sa depuna declaratia privind obligatiile de plata potrivit prevederilor art. 1.
ART. 4
(1) Casele de asigurari de sanatate au obligatia de a verifica si de a valida datele cuprinse in
declaratiile prevazute in anexele nr. 1 si 2.
(2) In cazul in care dupa validarea datelor se constata neconcordante care implica rectificarea datelor
si/sau a sumelor cuprinse in declaratiile initiale, casele de asigurari de sanatate vor transmite
angajatorilor sau asimilatilor acestora o notificare.
(3) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii, angajatorii
sau asimilatii acestora au obligatia de a transmite la casele de asigurari de sanatate, dupa caz,
declaratii rectificative conform modelelor prezentate in anexele nr. 1 si 2.
(4) Declaratiile prevazute la alin. (3) pot fi depuse si din initiativa angajatorilor sau a asimilatilor
acestora, pentru situatiile care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse in declaratiile
initiale.
B. Declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii
ART. 5
(1) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare
pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care acestia sunt luati in evidenta ca
platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate.
(2) Declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii se intocmeste in forma scrisa, conform
modelului prezentat in anexa nr. 4, si se depune personal sau de catre persoana imputernicita de
titularul declaratiei.
(3) Ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare
pentru concedii si indemnizatii este obligatorie depunerea comunicarii de modificare a acesteia, in
termen de maximum 30 de zile de la aparitia modificarii respective, conform modelului prezentat in
anexa nr. 5.
ART. 6
Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 si care au fost asigurate in temeiul Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile ulterioare, sunt obligate
sa depuna la casa de asigurari de sanatate declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii in
termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.
ART. 7
(1) Persoanele fizice asigurate pe baza de declaratie de asigurare pot solicita retragerea declaratiei de
asigurare pentru concedii si indemnizatii. In acest sens vor depune la casele de asigurari de sanatate
formularul-tip al solicitarii de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii,
conform modelului prezentat in anexa nr. 6.
(2) Nedepunerea formularului-tip de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si
indemnizatii nu exonereaza asiguratul de obligatiile asumate prin declaratia de asigurare pentru
concedii si indemnizatii.
ART. 8
Toate operatiunile legate de inregistrarea si evidenta declaratiilor si a contractelor de asigurare
pentru concedii si indemnizatii, a comunicarilor de modificare si a solicitarilor de retragere a
declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii, precum si de plata contributiilor pentru
concedii si indemnizatii sunt in sarcina caselor de asigurari de sanatate care au primit si au inregistrat
documentele respective.
C. Contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii
ART. 8^1
Pot incheia contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si pentru
ingrijirea copilului bolnav persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 158/2005, astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 399/2006, in
conditiile in care au inceput stagiul de cotizare pana la data de 1 ianuarie 2006. Modelul de contract
este cel aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 345/2006.
SECTIUNEA a 2-a
Contributia pentru concedii si indemnizatii
ART. 9
(1) Dreptul la concediile si indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
158/2005 este conditionat de plata contributiei pentru concedii si indemnizatii.
(2) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
158/2005 au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicata la fondul de salarii
realizat, cu respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale in materie. Fondul de salarii realizat
reprezinta totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de
natura salariala. In fondul de salarii sunt incluse si sumele reprezentand indemnizatii pentru
incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, precum
si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca urmare a unor accidente de munca sau boli
profesionale, suportate de catre angajator.
(3) Baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevazute la
art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 nu poate fi mai mare decat
produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea
corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara. Prin sintagma numarul asiguratilor din luna se
intelege numarul de salariati cu venituri salariale care fac parte din fondul de salarii asupra caruia s-a
aplicat contributia pentru concedii si indemnizatii.
(4) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
158/2005, institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj are obligatia platii
contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicata drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj;
contributia se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(5) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
158/2005, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii se aplica asupra veniturilor supuse
impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) asupra veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de unitatile fiscale
teritoriale, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 158/2005;
b) asupra indemnizatiilor prevazute in contractele de administrare sau de management, pentru
persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
c) asupra indemnizatiei lunare a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari
sociale, sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul in curs, pentru persoanele
prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
d) asupra veniturilor declarate in contractele de asigurare sociala pentru persoanele prevazute la art.
1 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(6) Baza lunara de calcul a contributiei prevazuta la alin. (5) nu poate depasi plafonul a 12 salarii
minime brute pe tara.
(7) Contributia pentru concedii si indemnizatii se aplica si asupra indemnizatiei pentru incapacitate
temporara de munca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala si se suporta de catre
angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in
conditiile legii, dupa caz. Contributia pentru concedii si indemnizatii care se suporta din fondul de
asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se va evidentia distinct in declaratia
prevazuta la art. 1 alin. (1).
ART. 10
(1) Termenele de plata a contributiilor pentru concedii si indemnizatii sunt:
a) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul angajatorilor;
b) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul institutiei care
administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;
c) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul persoanelor
prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre angajatorii, asimilatii acestora si asiguratii
care au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, acestia datoreaza dupa acest
termen majorari de intarziere, potrivit prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.
(3) Plata sumelor reprezentand contributia pentru concedii si indemnizatii se poate face prin
virament sau direct la casieriile caselor de asigurari de sanatate.
ART. 11
(1) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
158/2005, a caror contributie calculata la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mica decat
contributia datorata, calculata in raport cu decizia de impunere anuala, casele de asigurari de
sanatate vor proceda dupa cum urmeaza:
a) in cazul in care venitul realizat este mai mare fata de venitul estimat, conform deciziei de
impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizata in plus se va distribui proportional pe cele
12 luni, contributia recalculandu-se in mod corespunzator, cu luarea in considerare a plafonului
stabilit de lege. Diferenta de contributie ramasa de achitat conform deciziei de impunere anuale se
achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru
care nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de intarziere potrivit reglementarilor in materie
privind colectarea creantelor bugetare. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de
asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, cuantumul indemnizatiei se recalculeaza,
urmand ca suma rezultata in plus sa fie compensata cu obligatia de plata rezultata din decizia de
impunere anuala sau cu obligatii de plata viitoare, dupa caz;
b) in cazul in care venitul realizat este mai mic fata de venitul estimat, conform deciziei de impunere
anuale emise de organele fiscale, contributia se recalculeaza, urmand ca diferenta achitata in plus de
asigurat sa fie compensata cu obligatiile de plata viitoare. In situatia in care asiguratul a beneficiat de
indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, cuantumul indemnizatiei se
recalculeaza, urmand ca indemnizatia platita in plus sa fie compensata cu diferenta de contributie
achitata conform deciziei anticipate sau cu obligatii de plata viitoare, dupa caz;
c) in cazul in care asiguratul a realizat pierdere fiscala, conform deciziei de impunere anuale emise de
organele fiscale, contributia achitata de contribuabil se restituie. In situatia in care asiguratul a
beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, contributia
achitata de asigurat se compenseaza cu indemnizatia de asigurari sociale de sanatate, iar in cazul in
care raman diferente, acestea se recupereaza sau se platesc, dupa caz.
(2) La expirarea termenului prevazut la alin. (1) lit. a), pentru sumele datorate si ramase neachitate se
vor percepe majorari de intarziere potrivit prevederilor legale in materie de colectare a creantelor
fiscale.
SECTIUNEA a 3-a
Stagiul de cotizare
ART. 12
(1) Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) – d) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 este de o luna realizata in ultimele 12 luni
anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical si se constituie din insumarea perioadelor:
a) pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz,
de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj;
b) pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse, in
conditiile prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002*)
privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si
completarile ulterioare; dovada efectuarii serviciului militar pe durata legal stabilita se face cu livretul
militar sau cu adeverinte ori certificate eliberate de institutiile militare competente;
c) pentru care, pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005,
plata contributiei de asigurari sociale de sanatate s-a facut din alte surse, potrivit prevederilor art. 6
alin. (2) lit. b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002*), cu modificarile si
completarile ulterioare. Dovada platii contributiei de asigurari sociale de sanatate se face cu
adeverinta eliberata de casele teritoriale de pensii, respectiv cu adeverinta eliberata de agentiile
teritoriale pentru ocuparea fortei de munca.
(2) Se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele in care asiguratii prevazuti la art. 1 din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 au realizat, pana la data de 31 decembrie 2005, stagii de
cotizare in sistemul public de pensii, precum si perioadele in care asiguratii au beneficiat de
indemnizatii de risc maternal potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificarile ulterioare. Dovada stagiului de
cotizare realizat anterior acestei date se face in baza unei adeverinte eliberate de casa teritoriala de
pensii la care s-a achitat contributia de asigurari sociale, potrivit legii, in cazul persoanelor prevazute
la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(3) Adeverinta prevazuta la alin. (2) va cuprinde date referitoare la stagiul de cotizare, veniturile din
care se constituie baza de calcul si zilele aferente, precum si numarul de zile de incapacitate
temporara de munca de care a beneficiat asiguratul in ultimele 12 luni anterioare solicitarii
adeverintei.
(4) Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care
asiguratul:
a) a beneficiat de concediile si de indemnizatiile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 158/2005;
b) a beneficiat de pensie de invaliditate gradul III sau de pensie de invaliditate ca nevazator si este
membru al unei asociatii familiale sau este autorizat sa desfasoare activitati independente; in aceasta
situatie, dovada se face cu adeverinta eliberata de casele teritoriale de pensii si cu documente
oficiale din care sa rezulte calitatea de membru al unei asociatii familiale sau de persoana autorizata
sa desfasoare activitati independente;
c) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a
studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale
invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, in conditiile legii.
Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu
adeverinta eliberata de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
(5) Perioadele prevazute la alin. (4) se asimileaza stagiului de cotizare numai daca in aceste perioade
asiguratul nu a realizat stagii de cotizare potrivit prezentelor norme.
------------
*) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 a fost abrogata. A se vedea Legea nr. 95/2006.
ART. 13
Se considera stagiu de cotizare si situatia in care, prin insumarea perioadelor ce constituie stagiul de
cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezulta un numar de 22 de zile de stagiu de
cotizare.
Exemplul nr. 1 – Situatia in care exista o luna integrala de stagiu de cotizare
_______
luna 121110 9 8 7654 321
zile lucratoare 192223202322 21 22 2023 20 21
zile de stagiu– – ----22--
_______
luna 1 reprezinta prima luna anterioara producerii riscului;
...
luna 12 reprezinta a 12-a luna anterioara producerii riscului.
In acest caz conditia de stagiu de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit.
a) – d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 este realizata, intrucat se constata ca
exista o luna integrala de stagiu de cotizare (luna a 3-a).
Exemplul nr. 2 – Situatia in care nu exista o luna integrala de stagiu de cotizare
_______
luna 121110 9 8 7654 321
zile lucratoare 192223202322 21 22 2023 20 21
zile de stagiu– -11 ---6 5--
_______
Din cumularea zilelor de stagiu din lunile 3, 4 si 8 rezulta un numar de 22 de zile, reprezentand stagiul
minim de cotizare pentru deschiderea dreptului la concedii si indemnizatii de asigurari sociale de
sanatate, potrivit legii.
ART. 14
In cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A,
neoplaziilor si SIDA, dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca nu
este conditionat de realizarea stagiului de cotizare.
CAP. 2
Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
ART. 15
Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, in
conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, sunt:
a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli
obisnuite sau de accidente in afara muncii;
b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de
munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli
profesionale;
c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.
ART. 16
(1) Asiguratii beneficiaza de concedii si indemnizatii, in baza certificatului medical eliberat de medicul
curant, conform reglementarilor in vigoare.
(2) Medicul curant, prin reprezentantul sau legal, incheie o conventie privind eliberarea certificatelor
de concedii medicale cu casa de asigurari de sanatate, al carei model este prezentat in anexa nr. 10.
(3) Conventia prevazuta la alin. (2) se incheie cu o singura casa de asigurari de sanatate, respectiv cu
cea in a carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul unitatea sanitara, sau cu Casa Asigurarilor de
Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv Casa
Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, dupa caz.
ART. 17
(1) Certificatele de concediu medical se completeaza si se elibereaza la data la care se acorda
consultatia medicala, stabilindu-se numarul necesar de zile de concediu medical.
(2) Data de la care incepe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioara datei acordarii numai
in cazul certificatelor de concediu medical "in continuare".
(3) In situatia imposibilitatii prezentarii asiguratului la medic, se pot acorda certificate de concediu
medical cu retroactivitate de 24 de ore.
(4) Certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, numai pentru luna in curs
sau luna anterioara, pentru urmatoarele situatii:
a) in caz de sarcina si lauzie (numai concediu medical pentru maternitate);
b) pentru perioada de internare in spital;
c) pentru aparat gipsat, numai de catre medicul ortoped/chirurg;
d) situatii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale peste 90 de zile;
e) in caz de carantina.
ART. 18
(1) Medicul curant din spital elibereaza certificatele de concediu medical numai la externarea
pacientului.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatiile in care durata internarii este mai mare de 30 de
zile, caz in care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.
ART. 18^1
La externarea pacientului din spital, medicul curant elibereaza certificat de concediu medical in
conditiile art. 18, cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator, cu exceptia codului de
indemnizatie de urgenta (06).
ART. 19
La camera de garda a spitalului se pot elibera certificate de concediu medical in caz de urgente
medico-chirurgicale neinternate, numai de catre medicii de specialitate.
ART. 20
In situatia in care certificatul de concediu medical se elibereaza in data de 1 a lunii cu durata de 31 de
zile, medicul curant poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1 – 31 a lunii
respective.
ART. 21
Medicii sunt obligati sa indrume pacientii catre unitatea sanitara la care trebuie sa se adreseze
acestia in vederea obtinerii in continuare a asistentei medicale si a certificatelor de concediu medical.
ART. 22
Orice prelungire a unui concediu medical se efectueaza pe un nou certificat de concediu medical.
ART. 23
Certificatele de concediu medical completate cu codurile de indemnizatie 02, 03, 04 si 10, prevazute
pe formularul de certificat de concediu medical, ca urmare a unui accident de munca, cu avizul
inspectoratului teritorial de munca/avizul directiei de sanatate publica, precum si cele cu codul de
indemnizatie 11 se depun direct la casele teritoriale de pensii.
SECTIUNEA a 2-a
Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de
accidente in afara muncii
ART. 24
(1) Concediile medicale pentru incapacitate temporara de munca se acorda pe o durata de cel mult
183 de zile in interval de un an, socotite de la prima zi de imbolnavire.
(2) Incepand cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi pana la 183 de zile, cu avizul medicului
expert al asigurarilor sociale.
(3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este
mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza:
a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare,
stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, cu acordul
Ministerului Sanatatii;
b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale,
in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a
glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;
c) un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si
osteoarticulara;
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru
alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
(4) Pentru obtinerea avizelor prevazute la alin. (2) si (3), medicul curant va intocmi un referat medical
conform modelului prezentat in anexa nr. 8; referatul medical se va transmite la cabinetul de
expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca din a carui raza teritoriala isi are domiciliul
asiguratul.
ART. 25
(1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate
temporara de munca cu durata de cel mult 14 zile calendaristice, in una sau mai multe etape.
(2) In cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca pentru aceeasi afectiune, concediul medical
se poate prelungi de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de
internare, in etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice, pana la 90 de zile calendaristice
in decursul unui an, socotit de la prima zi de imbolnavire.
(3) Durata cumulata a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru
incapacitate temporara de munca nu poate depasi 45 de zile calendaristice in ultimul an, socotite de
la prima zi de imbolnavire, indiferent de cauza acesteia. Dupa totalizarea a 45 de zile calendaristice
acordate de catre medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai
de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, cu incadrarea
in duratele maxime prevazute de lege.
ART. 26
Asiguratii care prezinta unele dintre bolile cardiovasculare mentionate in anexa nr. 7 beneficiaza de
concediu medical pana la durata maxima prevazuta de lege.
ART. 27
Asiguratii bolnavi de SIDA sau neoplazii de orice tip, in functie de stadiul bolii, beneficiaza de
concediu medical pana la duratele maxime prevazute de lege.
ART. 28
Asiguratii bolnavi de tuberculoza pulmonara sau extrapulmonara beneficiaza de concediu medical
pana la duratele maxime prevazute de lege.
ART. 29
In situatiile prevazute la art. 26, 27 si 28, certificatele de concediu medical se elibereaza pentru
perioade de maximum 30 de zile calendaristice numai de medicul curant din unitatile sanitare care
acorda asistenta medicala in specialitatile respective.
ART. 30
(1) Certificatele de concediu medical pentru durata internarii se acorda de medicul curant din spital
care a ingrijit si externat pacientul.
(2) In cazul in care durata internarii este mai mare de 30 de zile, medicul curant va elibera certificatul
de concediu medical lunar.
(3) La externarea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar in
cazuri speciale, cu aprobarea medicului-sef de sectie, pana la maximum 21 de zile calendaristice.
(4) Dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, in cazul in care starea sanatatii
pacientului nu permite reluarea activitatii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de
medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru
aceeasi afectiune, urmand ca, in cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca, sa trimita
pacientul la medicul din ambulatoriul de specialitate.
(5) Medicii curanti din unitatile sanitare cu paturi, care ingrijesc pacienti cu TBC, SIDA, neoplazii,
elibereaza certificatele de concediu medical pe durata internarii asiguratilor, iar la externare pot
acorda concediu medical pana la 30 de zile calendaristice. In cazul pacientilor cu TBC medicii au
obligatia sa indrume pacientul la cabinetul de pneumologie la care va fi luat in evidenta.
(6) Pacientii internati in spital, care au beneficiat in ultimele 12 luni de 90 de zile, cumulat, de
concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, socotite din prima zi de imbolnavire, vor
fi trimisi la cabinetele de expertiza medicala a capacitatii de munca in a caror raza teritoriala este
situat spitalul respectiv. In cazul in care pacientii nu se pot deplasa, se vor trimite foile de observatie,
rezultatele investigatiilor si referatul medical, in vederea avizarii prelungirii concediului medical.
ART. 31
In caz de urgente medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea
in spital, concediul medical se acorda de medicul care a asistat urgenta (medic de familie, medic din
ambulatoriul de specialitate, de la camera de garda, structuri de primire urgente, ambulanta, centru
de permanenta), pentru o perioada de maximum 5 zile calendaristice. Daca incapacitatea temporara
de munca se mentine, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeasi
afectiune, dar nu pentru cod de indemnizatie de urgenta (06), in conditiile si pe duratele stabilite de
lege.
ART. 32
Persoanele asigurate aflate in incapacitate temporara de munca, care au urmat un tratament in
strainatate pentru afectiuni care nu pot fi tratate in tara, beneficiaza de concediu medical acordat in
conditiile si pe duratele prevazute de lege; certificatele de concediu medical se elibereaza de medicul
curant, cu avizul directiilor de sanatate publica, in baza actelor doveditoare traduse si autentificate,
la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara.
ART. 33
Asiguratii care isi pierd capacitatea de munca in timp ce se afla in alta tara in interes de serviciu sau in
interes personal primesc certificate de concediu medical de la medicul curant, cu avizul directiilor de
sanatate publica, in baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pe duratele
prevazute de lege. Aceste certificate de concediu medical se pot elibera retroactiv de catre medicii
curanti, in termen de maximum 5 zile de la data obtinerii avizului de la directiile de sanatate publica.
ART. 34
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina
conform art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
ART. 35
(1) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta, potrivit art. 12 din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, de catre angajator sau din bugetul Fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate (FNUASS), pentru zilele lucratoare din duratele exprimate in zile
calendaristice de incapacitate temporara de munca, socotite din prima zi de incapacitate.
Exemplu – Situatia in care concediul medical este acordat pentru perioada 1 – 12 ianuarie 2007
_______
ziua L M M J V S D L M M J V.... ... ..
data calendaristica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.... ... ..
zile platite – – X X X – – Y Y Y Y Y
_______
X – zile suportate de angajator, Y – zile suportate din bugetul FNUASS.
In acest caz angajatorul suporta indemnizatia de asigurari sociale de sanatate pentru 3 zile
lucratoare, avand in vedere ca 1 si 2 ianuarie sunt zile de sarbatoare declarate nelucratoare.
(2) Numarul de zile ce urmeaza a fi platite nu va cuprinde zilele de sarbatoare declarate nelucratoare,
potrivit prevederilor legale in vigoare, si/sau zilele nelucratoare stabilite prin programul de lucru,
potrivit contractelor colective de munca.
ART. 36
Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, aferente concediilor medicale
acordate cu intrerupere intre ele, acestea se iau in considerare separat, durata lor nu se cumuleaza,
iar plata se suporta conform art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
ART. 37
(1) In situatia in care unui asigurat i se acorda in aceeasi luna doua sau mai multe concedii medicale
pentru afectiuni diferite, fara intrerupere intre ele, indemnizatia pentru incapacitate temporara de
munca se calculeaza si se plateste separat, iar plata se suporta conform art. 12 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) In situatia in care unui asigurat i se acorda doua sau mai multe concedii medicale pentru aceeasi
afectiune, fara intrerupere intre ele, durata lor se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005. In aceasta situatie, la calculul indemnizatiilor
pentru certificatele de concediu medical in continuare se mentine baza de calcul determinata pentru
certificatul de concediu medical initial.
ART. 38
Platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa elibereze asiguratului
adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de
munca avute in ultimele 12 luni, in vederea acordarii certificatelor de concediu medical.
SECTIUNEA a 3-a
Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca
ART. 39
In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de:
a) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
b) concediu si indemnizatie pentru carantina;
c) tratament balnear, in conformitate cu programul individual de recuperare.
ART. 40
(1) Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda
asiguratilor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005,
care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca, si se acorda, la
propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale, pentru cel mult 90 de
zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, in una sau mai multe etape.
(2) Certificatele de concediu medical pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata
normala de lucru se elibereaza de medicul curant care a propus aceasta reducere pentru cel mult 30
de zile calendaristice, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale, pana la durata maxima
prevazuta de lege.
(3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca se determina conform
art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(4) Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca se suporta integral din bugetul Fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate.
(5) Pentru obtinerea avizului prevazut la alin. (1) se va respecta procedura instituita la art. 24 alin. (4).
ART. 41
(1) Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea
activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de
sanatate publica.
(2) Certificatul de concediu medical pentru carantina se elibereaza de medicul curant asiguratilor
carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita in
certificatul eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica. Daca durata
perioadei de carantina stabilita de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica
depaseste 90 de zile nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
(3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina se determina conform art. 20 alin. (2) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(4) Indemnizatia pentru carantina se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate.
ART. 42
(1) Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile
consecutive beneficiaza de tratament balnear si de recuperare medicala, pe baza prescriptiilor
medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru privind
conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
(2) Tratamentul balnear si de recuperare medicala se desfasoara in conformitate cu prevederile
programului individual de recuperare intocmit de medicul curant, cu avizul obligatoriu al medicului
expert al asigurarilor sociale, in functie de natura, stadiul si prognosticul bolii, structurat pe etape. In
functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15 – 21 de
zile si se stabileste de medicul expert al asigurarilor sociale, la propunerea medicului curant.
(3) Programul individual de recuperare este obligatoriu si se realizeaza in unitati sanitare specializate
aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. Dupa fiecare etapa prevazuta in
programul individual de recuperare asiguratii sunt supusi reexaminarii medicale. In functie de
rezultatele acesteia medicul expert al asigurarilor sociale, dupa caz, actualizeaza programul individual
de recuperare, recomanda reluarea activitatii profesionale sau propune pensionarea de invaliditate.
(4) Plata indemnizatiilor nu se cuvine pe perioadele in care asiguratul, din motive imputabile lui, nu
isi indeplineste obligatia de a urma si de a respecta programul individual de recuperare.
(5) Tratamentul balnear si de recuperare medicala a capacitatii de munca se suporta din bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in conditiile prevazute de contractul-cadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si
de normele metodologice de aplicare a acestuia.
(6) Beneficiaza concomitent de prestatii pentru acelasi risc asigurat numai asiguratii aflati in
incapacitate temporara de munca pe o durata mai mare de 90 de zile, care urmeaza tratament
balnear.
(7) Pentru obtinerea avizului prevazut la alin. (2) se va respecta procedura instituita la art. 24 alin. (4).
SECTIUNEA a 4-a
Concediul si indemnizatia de maternitate
ART. 43
(1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie pe o perioada de 126 de zile
calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate. Concediul pentru sarcina
se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de
63 de zile dupa nastere. Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de
recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima
obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.
(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si femeile care nu se mai afla, din motive
neimputabile lor, in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 158/2005, daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Faptul
ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se
dovedeste cu acte oficiale eliberate de angajatori sau de asimilatii acestora.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), baza de calcul a indemnizatiei de maternitate se constituie din
media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, din
ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(4) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu
luna a 6-a de sarcina.
(5) In situatia copilului nascut mort sau in situatia in care acesta moare in perioada concediului de
lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.
ART. 44
Concediul medical pentru maternitate se acorda numai pentru sarcina si nu pentru afectiunile care
pot interveni pe parcursul sarcinii, fara legatura cu aceasta.
ART. 45
(1) Certificatele de concediu medical pentru sarcina se elibereaza pentru cel mult 30 de zile
calendaristice de catre medicul de familie sau de catre medicul de specialitate obstetrica-ginecologie,
care ia in evidenta si urmareste pe parcursul sarcinii gravida, pana la durata maxima prevazuta de
lege.
(2) Certificatul de concediu medical pentru lauzie se elibereaza de medicul curant de specialitate
obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara unde a nascut femeia sau de medicul de familie, pentru
perioade de cel mult 30 de zile calendaristice. Prelungirea concediului medical pentru lauzie pana la
durata maxima prevazuta de lege se face de medicul de familie care are in urmarire lauza.
ART. 46
In situatia in care survine decesul mamei, la nastere sau imediat dupa aceasta, tatal beneficiaza de
restul concediului neefectuat de catre mama, in conditiile Legii concediului paternal nr. 210/1999,
certificatul fiind eliberat de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara unde
a nascut femeia sau de medicul de familie, dupa caz.
ART. 47
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate se determina conform art. 25 alin. (1) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
ART. 48
Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate.
SECTIUNEA a 5-a
Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav
ART. 49
Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la
7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de
18 ani.
ART. 50
(1) Certificatul de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani si
ingrijirea copilului cu handicap in varsta de pana la 18 ani pentru afectiuni intercurente se elibereaza
de medicul curant, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de lege.
(2) Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav, cu
durata de cel mult 14 zile calendaristice, in una sau mai multe etape, pentru aceeasi afectiune.
(3) Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu
medical pentru ingrijirea copilului bolnav, cu durata de cel mult 30 de zile calendaristice.
ART. 51
In situatia in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in
aparat gipsat sau supus unor interventii chirurgicale, eliberarea certificatelor de concediu medical se
va face de medicul curant din unitatile care acorda asistenta medicala in specialitatea respectiva,
pentru durate stabilite de acesta, in functie de gravitatea afectiunii. Daca durata concediului medical
depaseste 90 de zile, este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
ART. 52
(1) Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca
solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca indeplineste conditiile de stagiu de cotizare pentru
acordarea acestora, si asiguratul care, in conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au
incredintat copii in vederea adoptiei sau i-au fost dati in plasament.
ART. 53
(1) Beneficiaza de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav cu afectiuni care nu pot fi
tratate in tara unul dintre parinti, tutorele, asiguratul caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si
educare sau in plasament familial si care insoteste copilul la tratament in strainatate, pe durata
spitalizarii copilului.
(2) Certificatul de concediu medical se elibereaza de medicul curant, cu avizul directiilor de sanatate
publica, pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pana la duratele maxime
prevazute de lege, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara.
ART. 54
Durata de acordare a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de maximum 45 de zile
calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli
infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat, este supus unor interventii
chirurgicale; durata concediului medical in aceste cazuri va fi stabilita de medicul curant.
ART. 55
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav se determina conform art. 30
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
ART. 56
Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav se suporta integral din bugetul Fondului national unic
de asigurari sociale de sanatate.
SECTIUNEA a 6-a
Concediul si indemnizatia de risc maternal
ART. 57
Dreptul la concediul de risc maternal se acorda in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile ulterioare.
ART. 58
Certificatele de concediu de risc maternal se elibereaza de medicul de familie sau medicul de
specialitate obstetrica-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum
30 de zile calendaristice, pe o durata totala de maximum 120 de zile calendaristice, in intregime sau
fractionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au nascut recent sau care alapteaza.
ART. 59
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de risc maternal se determina conform art. 31 alin. (4) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
ART. 60
Indemnizatia de risc maternal se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate.
ART. 61
Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare.
SECTIUNEA a 7-a
Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
ART. 62
In cazul in care, potrivit legii, angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia
inceteaza prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare
judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile prevazute la art. 2 alin.
(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, care s-au nascut anterior ivirii acestor
situatii, se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele
de asigurari de sanatate.
ART. 63
Prevederile art. 62 se aplica si in situatia in care a expirat termenul pentru care a fost incheiat
contractul individual de munca, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a
expirat mandatul in baza caruia s-a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in
cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti.
ART. 64
Drepturile achitate in conditiile prevazute la art. 62 urmeaza a fi recuperate de catre casele de
asigurari de sanatate de la angajator, dupa caz, conform legii.
ART. 65
Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, precum si a concediilor pentru sarcina, lauzie si
ingrijirea copilului bolnav nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat
pentru celelalte afectiuni.
SECTIUNEA a 8-a
Calculul si plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate
ART. 66
Calculul si plata indemnizatiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se fac
pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii, care constituie document
justificativ pentru plata.
ART. 67
(1) Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii
urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul. Persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 vor atasa la certificatul de concediu medical
Cererea-tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, al carei model este
prezentat in anexa nr. 9.
(2) Pentru situatiile prevazute la art. 17 alin. (4), art. 32, 33 si 53, certificatul de concediu medical se
va depune la platitor pana cel mai tarziu la sfarsitul lunii in care s-a eliberat certificatul medical.
ART. 68
Baza de calcul a indemnizatiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se
determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie
stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se
calculeaza, conform legii, contributia pentru concedii si indemnizatii.
ART. 69
(1) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor art. 68, se constituie baza
de calcul a indemnizatiilor, se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare sau perioade dintre
cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005,
veniturile ce se iau in considerare sunt:
a) cuantumul indemnizatiilor, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
b) salariul de baza minim brut pe tara, din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8
alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, se constituie baza de calcul a indemnizatiilor, se
utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare dintre cele prevazute la art. 12 alin. (2), veniturile
ce se iau in considerare sunt cele in baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia de
asigurari sociale in sistemul public de pensii, respectiv cuantumul indemnizatiei de risc maternal.
ART. 70
In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul
lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia, cu respectarea
prevederilor art. 69.
ART. 71
Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele
lucratoare. La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu
privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea
programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.
ART. 72
Pentru persoana asigurata care se afla in doua sau mai multe situatii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A
si B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 si care desfasoara activitatea la mai multi
angajatori, la fiecare fiind asigurata conform acestei ordonante de urgenta, indemnizatiile se
calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator. In aceasta situatie primele doua exemplare
originale ale certificatului de concediu medical se prezinta spre calcul angajatorului la care asiguratul
are venitul cel mai mare, iar la celalalt/ceilalti angajator/angajatori se prezinta cele doua exemplare
in copii legalizate. Angajatorii platitori au obligatia respectarii prevederilor art. 1 din prezentele
norme.
ART. 73
(1) Media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se determina ca
raport intre suma veniturilor realizate in ultimele 6 luni, pe baza carora s-a achitat contributia pentru
concedii si indemnizatii, si numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia in aceasta
perioada, astfel:
_
Mzbci = >_ V : NTZ,
in care:
Mzbci = media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor;
SUMA V = suma veniturilor din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii
si indemnizatii;
NTZ = numarul total de zile lucrate din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a achitat contributia pentru
concedii si indemnizatii.
Figura 1Lex: Formula de calcul al mediei zilnice a bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale
de sanatate
Numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii in aceasta
perioada nu poate fi mai mare decat numarul zilelor lucratoare corespunzatoare fiecarei luni din
perioada luata in considerare pentru baza de calcul, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu
modificarile ulterioare.
(2) In cazul in care persoana asigurata a realizat venituri pe o perioada mai mica de 6 luni, baza de
calcul a indemnizatiilor o constituie media veniturilor realizate pe baza carora s-a achitat contributia.
Exemplul nr. 1
– lei -
luna1 2 3 4 5 6
V – -500500500500
NZ – 21 20 21 20
In acest caz, media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se
determina ca raport intre suma veniturilor realizate in lunile 3, 4, 5 si 6, pe baza carora s-a achitat
contributia pentru concedii si indemnizatii, si numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia
in aceasta perioada.
Exemplul nr. 2 – Situatia in care veniturile din ultimele 6 luni depasesc plafonul stabilit de lege
lei -
__
luna*) 1 2 3 4 5 6
V**) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
NZ***)21 19 21 20 21 20
__
vplaf****) 5.000 5.000 5.000 3.960 3.960 4.680
*) luna 1 – luna august 2006
luna 2 – luna septembrie 2006
luna 3 – luna octombrie 2006
luna 4 – luna noiembrie 2006
luna 5 – luna decembrie 2006
luna 6 – luna ianuarie 2007
**) Veniturile totale realizate in cele 6 luni din baza de calcul.
***) Numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare
luna din baza de calcul.
****) In lunile 4, 5 si 6 veniturile pentru care s-a achitat contributia nu trebuie sa depaseasca limita a
12 salarii minime brute pe tara.
In acest caz, media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor se determina ca raport intre suma
veniturilor totale realizate in lunile 1, 2 si 3, precum si veniturile din lunile 4, 5 si 6, plafonate potrivit
legii, pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, si numarul total de zile
pentru care s-a achitat contributia in aceasta perioada.
Exemplul nr. 3 – Situatia in care in baza de calcul intra venituri pentru fractiune de luna
lei -
__
luna *) 1 2 34 5 6
V5.000 5.000 5.0001.250 5.000 5.000
NZ 21 19 21 5**)+15 21 20
__
vplaf5.000 5.000 5.000 990 3.960 4.680
*) Se utilizeaza lunile din exemplul nr. 2.
**) In luna a 4-a persoana a avut 5 zile lucrate si 15 zile de concediu fara plata. In acest caz, veniturile
realizate in cele 5 zile lucrate se plafoneaza conform legii.
Exemplul nr. 4 – Situatia in care nu exista venituri realizate in ultimele 6 luni
_
luna12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
v 500 – – – – – – – – -
zile lucratoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 22 20 21
zile de stagiu 23 – – – – – – – – -
_
In acest caz, media zilnica a bazei de calcul nu se poate determina, deoarece in ultimele 6 luni
anterioare producerii riscului nu sunt venituri realizate.
ART. 74
Cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate este egal cu produsul dintre media zilnica
si procentele prevazute de lege, multiplicat cu numarul de zile lucratoare din concediul medical,
astfel:
Ci = Mzbci x....% x NZLCM,
in care:
Ci = cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;
Mzbci = media zilnica a bazei de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;
NZLCM = numarul de zile lucratoare din concediul medical.
Exemplul nr. 1
– lei -
luna 1 2 3 4 5 6
V 500 500 500 500 500 500
NZ 211921202120
in care:
NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare
luna din baza de calcul;
SUMA V = 6 x 500 lei = 3.000 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
Mzbci = 3.000 lei : 122 = 24,5902 lei;
....% = 75% [conform art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005];
NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe intreaga luna);
Ci = Mzbci x....% x NZLCM = 24,5902 lei x 75% x 22 = 405,7377 lei, rotunjit la 406 lei conform legii.
Exemplul nr. 2
___
luna 1 2 3 4 5 6
V 500 500 500 125+281 500 500
NZ 21192120*)2120
___
*) In luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical pentru care a primit 281 lei reprezentand
indemnizatie de asigurari sociale de sanatate, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat contributia (125
lei).
in care:
NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare
luna din baza de calcul;
SUMA V = 5 x 500 lei + (125 lei + 281) lei = 2.906 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
Mzbci = 2.906 lei : 122 = 23,8197 lei;
....% = 75% [conform art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005];
NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe intreaga luna);
Ci = Mzbci x....% x NZLCM = 23,8197 lei x 75% x 22 = 393,0246 lei, rotunjit la 393 lei conform legii.
Exemplul nr. 3 – Pentru cazurile prevazute la art. 9 si 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
158/2005
– lei -
__
luna 1 2 3 4 5 6*)
V – – – – – 500
NZ – – – – -21
__
*) Persoana respectiva are un stagiu de cotizare mai mic de o luna.
in care:
NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii pe luna
respectiva sau pentru care s-a stabilit sa se plateasca aceasta contributie;
SUMA V = 1 x 500 lei = 500 lei;
NTZ = 21 de zile;
Mzbci = 500 lei : 21 = 23,8095 lei;
....% = 100% [conform art. 17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005],
respectiv 75% [conform art. 31 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005];
NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe intreaga luna);
Ci = Mzbci x....% x NZLCM = 23,8095 lei x 100% x 22 = 523,8095 lei, rotunjit la 524 lei conform legii;
Ci = Mzbci x....% x NZLCM = 23,8095 lei x 75% x 22 = 393 lei, rotunjit la 393 lei conform legii.
ART. 75
Pentru stabilirea cuantumului lunar al indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute la
art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 baza de calcul se stabileste
astfel:
_

Bcli = /_ V : NTZ x MNTZ
Bmax = Bcli x 25%
Ci = Bcli – S,
care nu poate depasi Bmax
in care:
Bcli – baza de calcul lunara al indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate;
SUMA V = suma veniturilor din ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii
si indemnizatii;
NTZ = numarul total de zile lucrate din ultimele 6 luni pe baza carora s-a achitat contributia pentru
concedii si indemnizatii;
MNTZ = media zilelor lucratoare din ultimele 6 luni din care se constituie baza de calcul;
Bmax = baremul maxim pentru cuantumul indemnizatiei, conform art. 19 alin. (3) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 158/2005 (25% din baza de calcul);
Ci = cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;
S = venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca.
Exemplul nr. 1
– lei -
luna 1 2 3 4 5 6
V 500 500 500 500 500 500
NZ 211921202120
in care:
NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare
luna din baza de calcul
Se presupune ca in luna acordarii drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea
timpului normal de munca este de 375 lei (S);
SUMA V = 6 x 500 lei = 3.000 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
MNTZ = 122 : 6 = 20,33 zile (in acest caz numarul de zile lucratoare coincide cu numarul de zile
lucrate efectiv);
Bcli = 3.000 lei : 122 x 20,33 = 499,9180 lei;
Bmax = 499,9180 lei x 25% = 124,9795 lei, rotunjit la 125 lei conform legii;
Ci = 499,9180 lei – 375 lei = 124,918 lei, rotunjit la 125 lei conform legii.
Exemplul nr. 2
lei -
____
luna 1 2 3 45 6
V 500 500 500 281+125 500 500
NZ 21192120**)2120
____
**) In luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat
contributia.
in care:
NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare
luna din baza de calcul
Se presupune ca in luna acordarii drepturilor venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea
timpului normal de lucru este de 375 lei (S);
SUMA V = 5 x 500 lei + 281 lei + 125 lei = 2.906 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
MNTZ = 122 : 6 = 20,33 de zile (in acest caz se ia in considerare numarul de zile lucratoare din cele 6
luni);
Bcli = 2.906 lei : 122 x 20,33 = 484,2539 lei;
Bmax = 484,2539 lei x 25% = 121,0635 lei, rotunjit la 121 lei conform legii;
Ci = 484,2539 lei – 375 lei = 109,2539 lei, rotunjit la 109 lei.
ART. 76
Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care, potrivit prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, se suporta din bugetul Fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate, se retin de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii
datorate pentru luna respectiva.
ART. 77
(1) Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma
contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din contributiile datorate pentru
lunile urmatoare sau din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele
bugetare prevazute cu aceasta destinatie.
(2) Pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de
plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii, angajatorul depune la registratura casei de
asigurari de sanatate solicitarea scrisa conform modelului prevazut in anexa nr. 12, la care se
ataseaza Declaratia privind obligatiile de plata prevazuta la art. 1, precum si, dupa caz, dovada
achitarii contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru perioada anterioara pentru care se
solicita restituirea.
(3) Cererea va fi analizata de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurari de sanatate,
care va intocmi referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, dupa caz, de
respingere cu motivarea acesteia, referat avizat de personalul imputernicit sa exercite viza CFP.
(4) Referatul prevazut la alin. (3), semnat de directorul executiv al Directiei management si
economica, va fi supus aprobarii presedintelui – director general, conform modelului prevazut in
anexa nr. 13.
(5) Pe baza referatului aprobat se intocmesc: ordonantarea de plata, ordinul de plata, borderoul
ordinelor de plata prevazut in anexa nr. 14 sau, dupa caz, comunicarea de respingere a platii
prevazuta in anexa nr. 15. In termen de 15 zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurari
de sanatate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de
respingere a platii.
(6) Dupa efectuarea platii, dosarul se arhiveaza la compartimentul de specialitate.
ART. 78
Indemnizatiile se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin
procura de catre acesta. Indemnizatiile cuvenite si neachitate asiguratului decedat se platesc sotului
supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pana
la data decesului.
ART. 79
Plata indemnizatiilor inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care:
a) beneficiarul a decedat;
b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;
c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are incheiata
conventie de asigurari sociale;
d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de
asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.
ART. 80
(1) In cazul certificatelor de concedii medicale completate cu codurile de indemnizatie 02, 03, 04 si 10
ca urmare a unui accident de munca, dar fara avizul casei teritoriale de pensii/directiei de sanatate
publica, calculul si plata indemnizatiilor se vor realiza conform prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 158/2005, referitoare la concediile si indemnizatiile pentru incapacitate temporara de
munca cauzata de boli obisnuite, respectiv la concediile si indemnizatiile pentru prevenirea
imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca.
(2) La sfarsitul fiecarei luni casele teritoriale de pensii transmit caselor de asigurari de sanatate
codurile numerice personale si numele cazurilor care au primit confirmarea de accident de munca
sau boala profesionala.
(3) Decontarea cheltuielilor aferente indemnizatiilor prevazute la alin. (1) se va face intre CNPAS si
CNAS prin intermediul caselor teritoriale, dupa primirea confirmarii caracterului de accident de
munca sau de boala profesionala.
(4) In vederea decontarii cheltuielilor aferente indemnizatiilor prevazute la alin. (1), casele de
asigurari de sanatate vor depune facturile insotite de un borderou centralizator si copiile
certificatelor medicale la casa teritoriala de pensii pe raza careia a fost inregistrat accidentul de
munca sau a fost declarata boala profesionala.
(5) Borderoul centralizator va cuprinde urmatoarele informatii: codul numeric personal (CNP), seria si
numarul certificatelor de concedii medicale, sumele aferente indemnizatiilor platite pe baza
certificatelor de concedii medicale respective.
(6) Termenul de depunere a documentelor de plata este data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a
primit de catre casa de asigurari de sanatate confirmarea caracterului de accident de munca sau de
boala profesionala.
(7) Decontarea se va face in termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor la
casa teritoriala de pensii.
CAP. 3
Dispozitii finale
ART. 81
Asiguratii au obligatia de a instiinta platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate asupra
acordarii concediilor medicale in termen de 3 zile de la data acordarii. Controlul certificatelor de
concedii medicale, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, se realizeaza pe
baza unei metodologii elaborate de CNAS, care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I.
ART. 82
Indemnizatiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani,
calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite. Cuantumul indemnizatiilor astfel
solicitate se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in certificatul medical.
ART. 83
Indemnizatiile pe care platitorii de drepturi le achita fara indeplinirea stagiului minim de cotizare si
pe care acestia le deconteaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
reprezinta sume incasate necuvenit, care constituie debite ce urmeaza sa fie recuperate potrivit legii.
ART. 84
(1) Casele de asigurari de sanatate recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la
art. 36 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor de asigurari de sanatate se recupereaza de la
beneficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.
(3) Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recupereaza de la beneficiari in termenul de
prescriptie de 3 ani.
(4) Recuperarea sumelor prevazute la alin. (3) se efectueaza de catre angajator sau, dupa caz, de
institutia care efectueaza plata acestor drepturi.
ART. 85
Sumele nerecuperate din cauza decesului beneficiarilor nu se mai urmaresc.
ART. 86
(1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de indemnizatii, ca urmare a unei infractiuni savarsite de
beneficiar, se recupereaza de la acesta, inclusiv majorarile de intarziere aferente, pana la
recuperarea integrala a prejudiciului.
(2) Sumele stabilite in conformitate cu alin. (1), nerecuperate din cauza decesului asiguratilor, se
recupereaza de la mostenitori, in conditiile dreptului comun.
ART. 87
Debitele provenite din indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005
se recupereaza prin executorii proprii ai CNAS si ai caselor de asigurari de sanatate si constituie
venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
ART. 88
In intelesul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, constituie refuzuri
justificate la plata indemnizatiilor urmatoarele situatii:
a) nu se face dovada calitatii de asigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de
sanatate;
b) neindeplinirea stagiului complet de cotizare, cu exceptiile prevazute de lege;
c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de catre medicul care a
eliberat/vizat respectivul certificat;
d) neprezentarea certificatului de concediu medical in termenele prevazute de lege;
e) acordarea retroactiva a certificatelor de concediu medical in afara situatiilor prevazute de lege;
f) certificate de concediu medical ce depasesc duratele maxime prevazute de prezentele norme;
g) amanarea platii ca urmare a sesizarii comisiilor care efectueaza controlul, de catre angajatorul care
constata eliberari nejustificate de certificate de concedii medicale;
h) alte situatii similare temeinic fundamentate.
ART. 89
Medicii care elibereaza certificate de concediu medical au obligatia de a raporta datele referitoare la
aceste certificate. Raportarea se va face lunar, la termenele stabilite de casele de asigurari de
sanatate, atat pe suport hartie, conform formularului de raportare prezentat in anexa nr. 11, cat si
electronic, in formatul solicitat de CNAS.
ART. 90
Casele de asigurari de sanatate au obligatia de a tine evidente distincte cu inregistrarea certificatelor
de concediu medical distribuite medicilor, precum si a certificatelor de concediu medical eliberate de
acestia.
ART. 91
Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de
sanatate datorate de angajator pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din
fondurile proprii ale acestora.
ART. 92
Pentru constituirea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite
asiguratilor care realizeaza venituri exprimate in moneda altor tari se ia in considerare
contravaloarea in lei a acestor venituri, obtinuta prin aplicarea cursului de schimb valutar comunicat
de Banca Nationala a Romaniei din data stabilita pentru plata drepturilor salariale sau a veniturilor
asigurate, din lunile respective.
ART. 93
(1) Drepturile la concedii si indemnizatii care s-au nascut anterior situatiei de incetare a activitatii
angajatorului sau inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de
munca se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(2) In vederea preluarii in plata din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate a drepturilor
care s-au nascut anterior situatiilor prevazute la alin. (1), angajatorii sau, dupa caz, persoanele
interesate depun urmatoarele acte la casele de asigurari de sanatate:
a) lista angajatilor aflati in plata de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
b) situatia platii lunare a drepturilor pana la data depunerii documentatiei;
c) actul legal prin care s-a dispus incetarea raportului de munca, cu indicarea temeiului legal;
d) actele medicale si alte acte prevazute de lege pentru acordarea drepturilor;
e) in cazul expirarii termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, se mai
depune si copia de pe contractul individual de munca, cu viza inspectoratului teritorial de munca,
dupa caz;
f) in cazul incetarii activitatii angajatorului, se mai depune si unul dintre urmatoarele acte:
actul oficial care atesta inceperea procedurii de incetare a activitatii angajatorului (incheierea
judecatorului-sindic, hotararea adunarii generale a actionarilor, ramasa definitiva, privind lichidarea
administrativa);
copie legalizata de pe certificatul de incheiere privind radierea din registrul comertului (pentru
angajatori, agenti economici);
confirmarea scrisa a expirarii valabilitatii sau a anularii autorizatiei de functionare ori a autorizatiei de
libera practica (pentru angajatori, persoane fizice);
procesul-verbal de insolvabilitate incheiat de unitatile fiscale teritoriale;
copie legalizata de pe actul de desfiintare a organizatiei cooperatiei mestesugaresti;
confirmarea scrisa a expirarii mandatului exercitat in cadrul autoritatii elective, executive, legislative
sau judecatoresti;
orice alte acte prevazute de legislatia in materie in vigoare la data incetarii activitatii angajatorului.
ART. 94
In cazul persoanelor care, inainte de a ocupa functii elective ori de a fi numite in cadrul autoritatii
executive, legislative sau judecatoresti, au fost angajate cu contract individual de munca a carui
executare se suspenda, pe durata exercitarii mandatului, potrivit unei legi speciale, indemnizatiile
cuvenite la data expirarii mandatului se platesc de catre angajatori, in conditiile legii (daca acestia nu
si-au incetat activitatea), in cuantumurile stabilite la data deschiderii dreptului.
ART. 95
Drepturile preluate la incetarea activitatii angajatorilor sau la expirarea termenului pentru care a fost
incheiat contractul individual de munca si achitate din Fondul national unic de asigurari sociale de
sanatate si care, potrivit legii, trebuiau sa fie suportate din fondurile angajatorilor se recupereaza
ulterior de catre casele de asigurari de sanatate, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
ART. 96
In cazul in care termenul de plata a indemnizatiei expira intr-o zi nelucratoare, plata se considera in
termen daca este efectuata in ziua lucratoare imediat urmatoare.
ART. 97
Anexele nr. 1 – 15 fac parte integranta din prezentele norme.
ANEXA 1*)
la norme
*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.
Casa de Asigurari de Sanatate..............................
_ _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ _
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|
_ _
DECLARATIE initiala |_| rectificativa |_|
Privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de
Sanatate pentru concedii si indemnizatii
_ __ _ _ _
pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A. Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
B. CUI (cod fiscal) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C. Nr. Inreg. Reg. Comertului |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _
D. Nr. Angajati |_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E. Total fond salarii brute realizate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
F. Total contributii pentru concedii si_ _ _ _ _ _ _ _ _
indemnizatii calculate la fond salarii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _
G. Total indemnizatii suportate FAAMBP|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
H. Total contributii pentru concedii si_ _ _ _ _ _ _ _ _
indemnizatii datorate pentru |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
indemnizatiile suportate de FAAMBP
I. Total contributii datorate FNUASS _ _ _ _ _ _ _ _ _
pentru concedii si indemnizatii|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
J. Total cuantum prestatii de suportat _ _ _ _ _ _ _ _ _
din FNUASS pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Din care:
Suma din
Total Total zile F.N.U.A.S.S.
zile prestatii din pentru concedii
Nr. Cazuri prestatii F.N.U.A.S.S. si indemnizatii
J1. Indemnizatii pentru _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
incapacitate|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
temporara de munca
J2. Prevenire_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
imbolnavire |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
J3. Sarcina si lauzie |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
J4. Ingrijire copil _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
bolnav |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
J5. Indemnizatie de _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
risc maternal |_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|
K. Total suma de recuperat de la F.N.U.A.S.S._ _ _ _ _ _ _ _ _
pentru concedii si indemnizatii din luna/|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
lunile anterioare
L*). Total suma recuperata de angajator din _ _ _ _ _ _ _ _ _
contributia lunii curente |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
M. Total suma de virat la FNUASS pentru concedii si _ _ _ _ _ _ _ _ _
indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
N. Total suma de recuperat de la FNUASS pentru _ _ _ _ _ _ _ _ _
concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
O. Adresa angajator:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bl. |_|_|_|_|_|_| Sc. |_|_|_|_| Et. |_|_| Ap. |_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tel: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Judet: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ ________
Sector: |_|_| E-mail: |________|
P. Conturi bancare
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cont: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Sub sanctiunile aplicate falsului in acte publice, declar ca am examinat aceasta declaratie si in
conformitate cu informatiile furnizate o declar corecta si completa
Numele................. Prenumele...................... Data...........
Functie**).............
_ _ _
Semnatura si stampila.......... Nr. total de file Anexa 2 |_|_|_|
_____
| _ _ _ |
| Declaratie nominala pe suport magnetic |_| Nr. Dischete/CD-ROM |_|_| |
| _|
| Declaratie nominala transmisa pe cale |_| |
| electronica |
| |
| Verificat corectitudinea fisierelor: Nume:............ Semnatura.......... |
|_____|
------------
*) Sumele recuperate din contributia lunii curente sunt sumele pentru care nu se depune cerere de
restituire la CAS
**) Director General sau alta persoana autorizata
ANEXA 2 *1)
la norme
*1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.
Casa de Asigurari de Sanatate..............................
_ _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ _
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|
_ _
DECLARATIE initiala |_| rectificativa |_|
Privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii
_ __ _ _ _
pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_____
| ____ __ __ ________ _ ________ |
||Nr. ||Tip ||Nume/Prenume||CNP ||Luat in| |Zile lucratoare ||
||crt.||rectificare*||asigurat||asigurat||evidenta la| |________||
||____||__||__||________||CAS...... | ________ |
||_| |Total zile lucrate||
| |________||
| ____ ___ ______ |
|| Serie si | | Zile | | Zile | | Cod | | Suma din FNUASS| |
|| numar| | prestatii| | prestatii| | indemnizatie| | pentru concedii| |
|| Certificat de| | | | suportate| | | | si indemnizatii| |
|| Concediu | | | | din | | | || |
|| Medical | | | | FNUASS | | | || |
||____| || || |___| |______| |
| ____ ____ ___|
|| Serie si numar | | Cod urgenta***)| | Cod boala***) |
|| Certificat de Concediu | | medico-chirurgicala| | infectocontagioasa|
|| Medical Initial**) | || | |
||____| |____| |___|
| ____ ___ ______ |
|| Serie si | | Zile | | Zile | | Cod | | Suma din FNUASS| |
|| numar| | prestatii| | prestatii| | indemnizatie| | pentru concedii| |
|| Certificat de| | | | suportate| | | | si indemnizatii| |
|| Concediu | | | | din | | | || |
|| Medical | | | | FNUASS | | | || |
||____| || || |___| |______| |
| ____ ____ ___|
|| Serie si numar | | Cod urgenta***)| | Cod boala***) |
|| Certificat de Concediu | | medico-chirurgicala| | infectocontagioasa|
|| Medical Initial**) | || | |
||____| |____| |___|
|_____|
_____
| _ _ _ _ _________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| |_|_|_|_| |_________| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| |__|__| |
| __ __ |
| |__|__| |
| _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ |
| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_||_|_||_|_| |_|_|_|_|_| |
| _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
| _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ |
| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_||_|_||_|_| |_|_|_|_|_| |
| _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|_____|
_____
| _ _ _ _ _________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| |_|_|_|_| |_________| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| |__|__| |
| __ __ |
| |__|__| |
| _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ |
| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_||_|_||_|_| |_|_|_|_|_| |
| _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
| _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ |
| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_||_|_||_|_| |_|_|_|_|_| |
| _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|_____|
Semnatura/Stampila................................
------------
*) M = modificare A = adaugare asigurat S = stergere asigurat
**) Se completeaza cu seria si numarul Certificatului de concediu medical initial numai in cazul
concediului medical "in continuare"
***) Se completeaza dupa caz, cu codul de urgenta medico-chirurgicala respectiv codul de boala
infectocontagioasa, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1186/2000
ANEXA 3
la norme
METODOLOGIA
de transmitere pe cale electronica a declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor care au
beneficiat de concedii si indemnizatii si a obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii
Conditii generale
Declaratiile privind obligatiile de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate (FNUASS) si evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii
se vor face atat pe suport hartie semnat si stampilat (anexa nr. 1 si 2), cat si in format electronic.
Acestea se vor depune la casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala se afla
sediul social sau domiciliul angajatorului. Datele in format electronic se depun pe suport magnetic
sau optic (discheta FD 3,5'', CD) ori se transmit on-line (in format electronic, daca este insotit de o
semnatura electronica agreata de ambele parti), fiind insotite si de transmiterea pe suport hartie
semnat si stampilat.
Conditii tehnice standard pentru formatul electronic
Declaratiile in format electronic vor contine doua fisiere in structura DBF, care vor avea in mod
obligatoriu urmatoarele denumiri si continuturi:
A1_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 1) si va contine datele centralizatorului referitoare la obligatiile de plata
ale angajatorului catre bugetul FNUASS;
A2_LLAA_CUI.dbf (anexa nr. 2) si va contine datele aferente asiguratilor,
unde:
LL reprezinta luna pentru care se face raportarea;
AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului pentru care se face raportarea;
CUI reprezinta codul unic de identificare.
Denumirea campurilor date, tipul si ordinea acestora din structurile fisierelor sunt obligatorii.
Structura fisierelor de raportare, aprobata prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de
Sanatate, precum si lista caselor de asigurari de sanatate care pot primi raportarile on-line se publica
pe pagina web a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, la adresa www.casan.ro.
ANEXA 4*)
la norme
*) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Casa de Asigurari Sanatate............
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din: |_|_|_|_|_|_|_|_|
DECLARATIE DE ASIGURARE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII
1. Date privind solicitantul
Nume Prenume
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
B.I./C.I Seria |_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ __ _ _ _ _ _
Eliberat de |_|_|_|_| La data |_|_|_|_|_|_|
Z Z L L A A
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Adresa:
Localitate Str.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nr. Bl. Sc. Ap. Sector
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_||_|_|
_______
2. Declaratie cu privire la incadrarea in prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 158/2005:
_ _ _ _ _ _
Incepand cu data de |_|_|_|_|_|_|
Z Z L L A A
2.1 Asiguratul declara ca se incadreaza in categoria:
___ _
2.1.1 |_| Asociat unic |_| Asociati |_| Comanditari |_| Actionari
_
2.1.2 |_| Administrator sau manageri care au incheiat contract de
administrare sau management
_
2.1.3 |_| Membrii ai asociatiilor familiale
_
2.1.4 |_| Persoana autorizata sa desfasoare activitati independente
_
2.1.5 |_| Persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. E)
_______
3. Indemnizatie lunara pentru asociat unic la nivelul valorii inscrise in
_ _ _ _ _
declaratia de asigurari sociale |_|_|_|_|_| lei
_ _ _ _ _
Contributia lunara pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_| lei
Se completeaza de asiguratii de la punctul 2.1.1 – asociat unic
3.1 Venitul lunar asigurat la nivelul valorii incluse _ _ _ _ _
in declaratia/contractul de asigurari sociale |_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _
Contributia lunara pentru concedii si indemnizatii|_|_|_|_|_|
Se completeaza de asiguratii de la punctul 2.1.5
_______
4. Venitul din dividende estimat a se realiza pe anul fiscal in curs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_| lei din care lunar |_|_|_|_|_| lei
_ _ _ _ _
Contributia lunara pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_| lei
Se completeaza de asiguratii de la punctul 2.1.1 – inclusiv asociatul unic care nu se regaseste la
punctul 3
_______
5. Indemnizatia lunara conform contractului de administrare sau management
_ _ _ _ _
|_|_|_|_|_| lei
_ _ _ _ _
Contributia lunara pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_| lei
Se completeaza de asiguratii de la punctul 2.1.2.
_______
6. Venitul estimat supus impozitului pe venit potrivit Legii nr. 571/2003 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Codul fiscal este de |_|_|_|_|_|_| lei din care lunar |_|_|_|_|_| lei
_ _ _ _ _
Contributia pentru concedii si indemnizatii |_|_|_|_|_| lei
Se completeaza de asiguratii de la punctul 2.1.3 si 2.1.4
_______
7. Declaratia asiguratului:
declar pe propria raspundere ca datele de mai sus corespund realitatii;
cunosc obligativitatea virarii la bugetul FNUASS a contributiilor lunare pentru concedii si indemnizatii
pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in caz contrar urmand sa
achit majorari de intarziere;
cunosc obligativitatea depunerii comunicarii de modificare in termen de maxim 30 de zile de la
aparitia modificarii respective;
cunosc obligativitatea depunerii certificatului de concediu medical pana la termenele stabilite de
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
cunosc obligativitatea depunerii, la inchiderea exercitiului financiar anual a documentelor
justificative privind veniturile efectiv realizate in vederea regularizarii obligatiilor de plata, cu exceptia
situatiilor de la punctul 3 si 5
_ _ _ _ _ _ _ _
Data |_|_|_|_|_|_|_|_| Semnatura asiguratului..................

ARIE CLIENTI
User:
Parola:
Pastreaza-ma logat
  » Cont nou
  » Am uitat parola
  » Regulament

http://www.oricesoft.ro
http://www.sportsoft.ro
http://www.kemposoft.com
http://www.xagenti.ro
https://ro.jooble.org/locuri-de-munca-IT